საკონცერტო ბოლი

საკონცერტო ბოლი, მძიმე ბოლი, ბოლის ეფექტი,